Pytagoriáda

pre 7. ročník ZŠ

Obsah kurzu Pytagoriáda pre 7. ročník základných škôl je zameraný na učivo matematiky preberané v 7. ročníku základných škôl, pričom sa sústreďuje najmä na riešenie úloh Pytagoriády pre žiakov 7. ročníka. Účastníci môžu taktiež navrhnúť extra príklady a učivo, ktoré ich zaujíma alebo sa mu potrebujú intenzívnejšie venovať. Spoločne si na cvičeniach prerátame a zanalyzujeme úlohy z Pytagoriád z minulých rokov.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 7. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Náš kurz Pytagoriáda pre 7. ročník základných škôl je určený pre tých, ktorí sa potrebujú v matematike zlepšiť ale aj pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo navyše. Kurzy matematiky pre žiakov iných ročníkov nájdete na tejto stránke.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Učivo preberané na hodinách žiaci zužitkujú na hodinách matematiky v škole, prípadne pri matematických súťažiach.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 1. Zlomky
  • Zlomok ako časť celku
  • Rozširovanie a krátenie zlomkov
  • Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov
  • Sčitovanie a odčitovanie zlomkov
  • Násobenie a delenie zlomkov
 2. Rovnobežníky a ich konštrukcie
  • Rovnobežníky a ich vlastnosti
  • Susedné a striedavé uhly
  • Konštrukcia rovnobežníkov
 3. Percentá
  • Percento
  • Základ
  • Počet percent
  • Promile
  • Diagramy
 4. Objem a povrch kocky a kvádra
  • Premena jednotiek objemu
  • Objem kocky a kvádra
  • Jednotky obsahu
  • Povrch kocky a kvádra
 5. Pomer a mierka
  • Pomer. Prevrátený pomer
  • Rozdeľovanie v danom pomere. Postupný pomer
  • Zväčšenie a zmenšenie v danom pomere
  • Mierka a pomer
  • Delenie úsečky v pomere
  • Zväčšovanie a zmenšovanie úsečky v pomere
 6. Priama a nepriama úmernosť
  • Priama úmernosť
  • Nepriama úmernosť
 7. Kombinatorika
  • Dvojice alebo trojice
  • Všetky možnosti
  • Zápasy
  • Pravidlo súčtu a súčinu

Náš kurz Pytagoriáda pre 7. ročník základných škôl je určený pre tých, ktorí sa potrebujú v matematike zlepšiť ale aj pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo navyše.

Prečo je dobré venovať sa matematike? Znalosti, ktoré žiak nadobudne v tejto oblasti využije v informatike, technických vedách, finančníctve, ekonómii alebo manažmente. Matematika rovnako rozširuje analytické a logické zručnosti.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet. Zároveň je potrebné mať prístup k programom MS Word a Skicár a vedieť ich ovládať aspoň na základnej úrovni.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Matematika

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch