Java 4 | Zdokonaľ sa v Jave

Programovanie v jazyku Java

Absolvent kurzu Java 4 si rozšíri svoje vedomosti a detailnejšie porozumie niektorým oblastiam programovacieho jazyka Java. Tento kurz plynule nadväzuje na kurz Java 3 a preto je dobré, ak účastník kurz Java 3 absolvoval s nami alebo už má základné vedomosti z tohto programovacieho jazyka. Na prvých cvičeniach sa budeme venovať rozšíreniu vedomostí z objektovo orientovaného programovania a vysvetlíme si význam pojmov ako trieda Object, metóda toString, metóda equals či abstraktná trieda. Následne sa budeme venovať podrobnejšiemu rozdeleniu a práci s kolekciami List, Set a Map. Ukážeme si tiež jednoduchú prácu s dátumom a časom. V ďalšej časti kurzu sa sústredíme na rozšírenie vedomostí z oblasti tvorby používateľského rozhrania (GUI) a ukážeme si tiež prácu s chybami (výnimkami). Budeme tiež pracovať na vytváraní programov, ktoré budú vedieť sťahovať, čítať alebo zmeniť web stránku. Na konci kurzu sa zameriame na prácu s jednoduchou rekurziou a na algoritmické úlohy na zoraďovanie a triedenie prvkov. V rámci každej časti kurzu budeme riešiť zábavné úlohy, aby sme si danú problematiku vysvetlili a precvičili.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk Java

Java je jeden z najrozšírenejších programovacích jazykov vo svete. Jeho využitie je veľmi široké a tvoria sa pomocou neho nielen malé aplikácie ale aj veľké komplexné systémy. Pomocou programovacieho jazyka Java je tiež možné tvoriť Android aplikácie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Java je príliš komplikovaný jazyk. Na cvičeniach si ale ukážeme, že Java je programovací jazyk vhodný na kurzy programovania aj pre začínajúcich programátorov, ktorí si potrebujú osvojiť základné princípy a pojmy zo sveta programovania.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre absolventov kurzu Java 3 alebo žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ, ktorí v Jave už programovali a ovládajú:

 • Výpisy a načítavanie hodnôt od používateľa, premenná a jej typy
 • Práca s číslami a reťazcami
 • For-cyklus, while-cyklus
 • Podmienky
 • Funkcie, parametre funkcie a návratové typy funkcie
 • Polia
 • Kolekcie – ArrayList, HashMap
 • Práca so súbormi
 • Základy OOP
 • Základy grafického prostredia

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku Java je vhodné najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky. Java je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na každej vysokej škole s IT zameraním.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Objektovo orientované programovanie (OOP) – opakovanie základných pojmov a vysvetlenie pokročilejších princípov – trieda Object, metóda toString, metóda equals, abstraktná trieda
 • Podrobnejšie rozdelenie kolekcií a práca s pokročilejšími kolekciami – List, Set, Map
 • Práca s dátumom a časom
 • Rozšírenie vedomostí z oblasti tvorby používateľského rozhrania – používanie tlačidiel, textových, zaškrtávacích a výberových polí a ďalších komponentov a programovanie rozmiestnenia jednotlivých prvkov v okne (layouts)
 • Práca s chybami (výnimkami) – vysvetlenie rozdielu medzi kontrolovanými a nekontrolovanými výnimkami (checked a unchecked exceptions), vyhodenie a spracovanie výnimky, tvorba vlastných výnimiek
 • Práca s HTML – programovanie rôznych úloh na sťahovanie, čítanie a zmenu web stránok v Jave
 • Rekurzia – programovací princíp, v ktorom metóda v programe volá “sama seba” – vysvetlenie princípu rekurzie a jej precvičenie na rôznych úlohách
 • Algoritmy triedenia prvkov – programovanie rôznych algoritmických úloh na zoraďovanie prvkov v poliach (bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort)

Absolvent kurzu Java 4 si rozšíri svoje vedomosti a detailnejšie porozumie niektorým oblastiam programovacieho jazyka Java. Tento kurz plynule nadväzuje na kurz Java 3 a preto je dobré, ak účastník kurz Java 3 absolvoval s nami alebo už má základné vedomosti z tohto programovacieho jazyka. Na prvých cvičeniach sa budeme venovať rozšíreniu vedomostí z objektovo orientovaného programovania a vysvetlíme si význam pojmov ako trieda Object, metóda toString, metóda equals či abstraktná trieda. Následne sa budeme venovať podrobnejšiemu rozdeleniu a práci s kolekciami List, Set a Map. Ukážeme si tiež jednoduchú prácu s dátumom a časom. V ďalšej časti kurzu sa sústredíme na rozšírenie vedomostí z oblasti tvorby používateľského rozhrania (GUI) a ukážeme si tiež prácu s chybami (výnimkami). Budeme tiež pracovať na vytváraní programov, ktoré budú vedieť sťahovať, čítať alebo zmeniť web stránku. Na konci kurzu sa zameriame na prácu s jednoduchou rekurziou a na algoritmické úlohy na zoraďovanie a triedenie prvkov. V rámci každej časti kurzu budeme riešiť zábavné úlohy, aby sme si danú problematiku vysvetlili a precvičili.

Učastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry a zložitejšie komponenty programovacieho jazyka Java.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Java

Alžbeta Strompová

Študentka informatiky na FI MUNI v Brne a fanúšička Java technológií.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Andrea Jonásová

Študentka informatiky na Masarykovej univerzite v Brne a lektorka Java kurzov.

Martin Martiška

Softvérový inžinier a absolvent informatiky na FEI STU v Bratislave.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Pavol Goliaš

Softvérový inžinier a absolvent FEI STU v Bratislave.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník