Matematika

pre 7. ročník ZŠ

Obsah kurzu je zameraný na učivo, s ktorým majú žiaci na hodinách najväčší problém. V prípade iných preferencií môžu samozrejme žiaci lektorovi navrhnúť preberanú látku pozmeniť podľa potreby.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 7. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Pre žiakov 7. ročníka základných škôl, ktorí sa potrebujú v matematike zlepšiť ale aj pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo navyše. Kurzy matematiky pre žiakov iných ročníkov nájdete na tejto stránke.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Učivo preberané na hodinách žiaci zužitkujú na hodinách matematiky v škole, prípadne pri matematických súťažiach.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

Zlomky

 • Zlomok ako časť celku
 • Rozširovanie a krátenie zlomkov
 • Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov
 • Sčitovanie a odčitovanie zlomkov
 • Násobenie a delenie zlomkov

Rovnobežníky a ich konštrukcie

 • Rovnobežníky a ich vlastnosti
 • Susedné a striedavé uhly
 • Konštrukcia rovnobežníkov

Percentá

 • Percento
 • Základ
 • Počet percent
 • Promile
 • Diagramy

Objem a povrch kocky a kvádra

 • Premena jednotiek objemu
 • Objem kocky a kvádra
 • Jednotky obsahu
 • Povrch kocky a kvádra

Pomer a mierka

 • Prevrátený pomer
 • Rozdeľovanie v danom pomere. Postupný pomer
 • Zväčšenie a zmenšenie v danom pomere
 • Mierka a pomer
 • Delenie úsečky v pomere
 • Zväčšovanie a zmenšovanie úsečky v pomere

Priama a nepriama úmernosť

 • Priama úmernosť
 • Nepriama úmernosť

Kombinatorika

 • Dvojice alebo trojice
 • Všetky možnosti
 • Zápasy
 • Pravidlo súčtu a súčinu

 

Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník

 • Os úsečky
 • Výška trojuholníka
 • Rovnostranný trojuholník
 • Rovnoramenný trojuholník
 • Pravidelné mnohouholníky

Premena jednotiek

 • Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1000
 • Premena jednotiek dĺžky
 • Premena jednotiek hmotnosti

Obsah obdĺžnika a štvorca

 • Jednotky obsahu
 • Obsah štvorca a obdĺžnika

Kurz Matematika pre 7. ročník základných škôl je vyučovaná lektorom, ktorý pôsobí ako učiteľ matematiky a informatiky na základnej škole. Obsah kurzu je zameraný na učivo, s ktorým majú žiaci na hodinách najväčší problém. V prípade iných preferencií môžu samozrejme žiaci lektorovi navrhnúť preberanú látku pozmeniť podľa potreby.

Prečo je dobré venovať sa matematike? Znalosti, ktoré žiak nadobudne v tejto oblasti využije v informatike, technických vedách, finančníctve, ekonómii alebo manažmente. Matematika rovnako rozširuje analytické a logické zručnosti.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet. Zároveň je potrebné mať prístup k programom MS Word a Skicár a vedieť ich ovládať aspoň na základnej úrovni.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Matematika

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch