Java 3 | Grafika a programovanie hier

Programovanie v jazyku Java

Absolvent kurzu Java 3 si rozšíri svoje vedomosti v oblasti programovacieho jazyka Java. Tento kurz plynule nadväzuje na kurz Java 2 a preto je dobré, ak účastník kurz Java 2 absolvoval s nami alebo už má základné vedomosti z tohto jazyka. Na cvičeniach budeme pracovať na úlohách na precvičenie použitia kolekcií ArrayList a HashMap. Potom si ukážeme prácu s textovými súbormi, ich vytváranie, čítanie a mazanie. V ďalšej časti kurzu sa zameriame na základne pojmy z oblasti OOP (objektovo orientovaného programovania), akými sú napr.: trieda, atribút triedy, metóda, konštruktor a ďalšie. Druhá polovica kurzu Java 3 je zameraná na prácu s grafikou. Ukážme si ako vytvoriť grafické okno aplikácie, ako doňho pridať rôzne prvky a ako ich ovládať v programe. Pozrieme sa tiež už na vytvorené grafické aplikácie a budeme pracovať na ich úprave. Vďaka zábavným úlohám aj z oblasti grafiky si účastník kurzu osvojí rôzne zručnosti pri používaní programovacieho jazyka Java.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk Java

Java je jeden z najrozšírenejších programovacích jazykov vo svete. Jeho využitie je veľmi široké a tvoria sa pomocou neho nielen malé aplikácie ale aj veľké komplexné systémy. Pomocou programovacieho jazyka Java je tiež možné tvoriť Android aplikácie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Java je príliš komplikovaný jazyk. Na cvičeniach si ale ukážeme, že Java je programovací jazyk vhodný na kurzy programovania aj pre začínajúcich programátorov, ktorí si potrebujú osvojiť základné princípy a pojmy zo sveta programovania.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre absolventov kurzu Java 2 alebo žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ, ktorí v Jave už programovali a ovládajú:

 • Výpisy a načítavanie hodnôt od používateľa, premenná a jej typy
 • Práca s číslami a reťazcami
 • For-cyklus, while-cyklus
 • Podmienky
 • Funkcie, parametre funkcie a návratové typy funkcie
 • Polia
 • Kolekcie – ArrayList, HashMap

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku Java je vhodné najmä pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky. Java je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na každej vysokej škole s IT zameraním.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Opakovanie a riešenie príkladov – polia, funkcie, kolekcie, ArrayList, HashMap
 • Práca so súbormi – vytváranie, úprava, čítanie a mazanie súborov
 • Úvod do OOP (Objektovo orientované programovanie) – vysvetlenie pojmov trieda, atribút triedy, metóda, konštruktor, modifikátor prístupu (private, public)
 • Úvod do grafiky – grafika v Jave, vytváranie okien aplikácie a pridávanie rôznych prvkov (tlačidlo, textový vstup, …), zobrazovanie grafických útvarov, vytváranie jednoduchých grafických aplikácií, analýza a úprava pripravených grafických aplikácií
 • Riešenie úloh na precvičenie jednotlivých oblastí

Absolvent kurzu Java 3 si rozšíri svoje vedomosti v oblasti programovacieho jazyka Java. Tento kurz plynule nadväzuje na kurz Java 2 a preto je dobré, ak účastník kurz Java 2 absolvoval s nami alebo už má základné vedomosti z tohto jazyka. Na cvičeniach budeme pracovať na úlohách na precvičenie použitia kolekcií ArrayList a HashMap. Potom si ukážeme prácu s textovými súbormi, ich vytváranie, čítanie a mazanie. V ďalšej časti kurzu sa zameriame na základne pojmy z oblasti OOP (objektovo orientovaného programovania), akými sú napr.: trieda, atribút triedy, metóda, konštruktor a ďalšie. Druhá polovica kurzu Java 3 je zameraná na prácu s grafikou. Ukážme si ako vytvoriť grafické okno aplikácie, ako doňho pridať rôzne prvky a ako ich ovládať v programe. Pozrieme sa tiež už na vytvorené grafické aplikácie a budeme pracovať na ich úprave. Vďaka zábavným úlohám aj z oblasti grafiky si účastník kurzu osvojí rôzne zručnosti pri používaní programovacieho jazyka Java.

Učastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry a zložitejšie komponenty programovacieho jazyka Java.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Java

Pavol Goliaš

Softvérový inžinier a absolvent FEI STU v Bratislave.

Alžbeta Strompová

Študentka informatiky na FI MUNI v Brne a fanúšička Java technológií.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Andrea Jonásová

Študentka informatiky na Masarykovej univerzite v Brne a lektorka Java kurzov.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Martin Martiška

Softvérový inžinier a absolvent informatiky na FEI STU v Bratislave.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník