Matematika

pre 6. ročník ZŠ

Obsah kurzu je zameraný na učivo, s ktorým majú žiaci na hodinách najväčší problém. V prípade iných preferencií môžu samozrejme žiaci lektorovi navrhnúť preberanú látku pozmeniť podľa potreby.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Pre žiakov 6. ročníka základných škôl, ktorí sa potrebujú v matematike zlepšiť ale aj pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo navyše. Kurzy matematiky pre žiakov iných ročníkov nájdete na tejto stránke.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Učivo preberané na hodinách žiaci zužitkujú na hodinách matematiky v škole, prípadne pri matematických súťažiach.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Počtové výkony s prirodzenými číslami
 • Navzájom opačné operácie
 • Poradie počtových operácií

Deliteľnosť

 • Deliteľ a násobok prirodzeného čísla
 • Kritériá deliteľnosti
 • Prvočísla a zložené čísla
 • Spoločný násobok a spoločný deliteľ

Uhol a jeho veľkosť. Operácie s uhlami.

 • Uhol, označenie uhla
 • Meranie uhla, veľkosť uhla
 • Druhy uhlov podľa veľkostí
 • Os uhla
 • Vrcholové a susedné uhly

Desatinné čísla a ich sčitovanie a odčitovanie

 • Desatinné čísla
 • Porovnávanie desatinných čísel
 • Zaokrúhľovanie desatinných čísel
 • Sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel

Trojuholník, jeho vlastnosti a konštrukcie

 • Trojuholník a jeho vlastnosti
 • Konštrukcie trojuholníka
 • Zhodnosť trojuholníkov

Násobenie a delenie desatinných čísel

 • Násobenie desatinného čísla prirodzeným a desatinným číslom
 • Delenie desatinného čísla prirodzeným číslom
 • Aritmetický priemer

Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník

 • Os úsečky
 • Výška trojuholníka
 • Rovnostranný trojuholník
 • Rovnoramenný trojuholník
 • Pravidelné mnohouholníky

Premena jednotiek

 • Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1000
 • Premena jednotiek dĺžky
 • Premena jednotiek hmotnosti

Obsah obdĺžnika a štvorca

 • Jednotky obsahu
 • Obsah štvorca a obdĺžnika

Kurz Matematika pre 6. ročník základných škôl je vyučovaná lektorom, ktorý pôsobí ako učiteľ matematiky a informatiky na základnej škole. Obsah kurzu je zameraný na učivo, s ktorým majú žiaci na hodinách najväčší problém. V prípade iných preferencií môžu samozrejme žiaci lektorovi navrhnúť preberanú látku pozmeniť podľa potreby.

Prečo je dobré venovať sa matematike? Znalosti, ktoré žiak nadobudne v tejto oblasti využije v informatike, technických vedách, finančníctve, ekonómii alebo manažmente. Matematika rovnako rozširuje analytické a logické zručnosti.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet. Zároveň je potrebné mať prístup k programom MS Word a Skicár a vedieť ich ovládať aspoň na základnej úrovni.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Matematika

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch