VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj online kurzov programovania, na stránke www.programko.sk (ďalej len „internetová stránka“ alebo „stránka“).

I. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom JK academy s. r. o., so sídlom Jagned 1181/43 900 81 Šenkvice, IČO 55840736, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 169664/B, v zastúpení Ján Kožuško – konateľ (ďalej len “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim služby, ponúkanej Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho, podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedenej služby.
 2. Za službu sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú online kurzy programovania a informatiky, inzeráty zamerané na pracovné pozície vrámci IT oblasti a podobne.
 3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa produktu ponúkaného Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho, uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania kurzov a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si produkt vyberá prehliadaním ponuky produktov na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Pre objednanie produktu je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu „Pridať do košíka“ respektíve cez ďalší z jasne vyznačených výziev na kúpu produktu a následne vyplniť elektronický objednávkový formulár zobrazený na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “záväzná objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom “OK”. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t. j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, emailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov produktu a objednané množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 4. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle email s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 5. Predávajúci odošle na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke email s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”), a to okamžite po doručení objednávky. Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním produktu môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky.
 6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
 7. Ostatné vzťahy týkajúce sa uzavretia kúpnej zmluvy sa riadia najmä § 43a až § 51 zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej len „Občiansky zákonník).

III. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za objednaný produkt, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu spôsobom podľa bodu 3. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 2. Kúpna cena produktu je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena produktu uvedená na internetovej stránke Predávajúceho je konečná. Predávajúci nie je platcom DPH.
 3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci nasledujúcimi spôsobmi, medzi ktorými si môže svojvoľne vybrať:
 • bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v časti Platobné údaje podľa emailu Potvrdenie objednávky knihy. Splatnosť je 7 dní od doručenia potvrdenia objednávky na email kupujúceho.

IV. Potvrdenie objednávky produktu

 1. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu emailom alebo poštou, slúži zároveň i ako dodací list.
 2. Faktúra pre uplatnenie daňového výdavku bude na požiadanie Kupujúceho zaslaná poštou.

V. Podmienky dodania produktu, dodacia lehota

 1. V prípade, že objednaný produkt nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.
 2. Ak Predávajúci objednaný produkt nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie produktu.

VI. Zodpovednosť za vady a reklamácia služieb

 1. Predávajúci zodpovedá za vady služieb v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
 2. Ak ide o vadu služby, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu služby bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Ak je Kupujúcim podnikateľ, Predávajúci zodpovedá za vady služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú.
 4. Kupujúci má právo reklamovať poskytnuté služby, ak služby neboli poskytnuté v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Kupujúci má právo uplatniť voči nekvalitne, neúplne alebo vadne poskytnutým službám reklamáciu, a to písomným oznámením Predávajúcemu alebo elektronicky na adrese Predávajúceho: info@programko.sk. Reklamácia musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu klienta, označenie poskytnutej služby a špecifikáciu vád služieb na základe ktorých sa domáha reklamácie.
 6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť v zákonnej dobe. Predávajúci prešetrí včas podanú reklamáciu kupujúcim, pričom Predávajúci najneskôr v lehote 30 dní od podania reklamácie podá Kupujúcemu písomnú správu o spôsobe vybavenie reklamácie.
 7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním. Následne je predávajúci povinný po vybavení reklamácie vydať potvrdenie o vybavení reklamácie kupujúcemu.

VII. Vrátenie služby a odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia služby, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený produkt boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
 2. Kupujúci je povinný produkt vrátiť späť na základe údajov uvedených v odseku VI bode č. 2.
 3. Predávajúci vrátenie služby posúdi. Ak bola služba vrátená v súlade v bodom č. 1, Predávajúci vráti Kupujúcemu sumu ktorú Kupujúci v prospech Predávajúceho uhradil.
 4. Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu vypredania kapacity kurzu, alebo ak Predávajúcemu závažné zmeny znemožnili realizáciu splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže Kupujúci doručením e-mailu.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IX. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Všetky poskytované produkty a služby súvisiace s kurzom slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti zručností osobného rozvoja. Informácie, ktoré sú účastníkovi kurzu sprostredkované, sú len návody a odporúčania. Úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi je čisto na zodpovednosti účastníka kurzu.

X. Ostatné ustanovenia

 1. Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že produkty zakúpených služieb sú dielom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) a ich obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom obsah produktov kopírovať, šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, ani iným spôsobom distribuovať, ani umožniť užívanie produktov tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť obsahu produktov tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v obsahu produktov. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni obsah produktu. Kupujúci nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Kupujúceho a zaväzuje sa, že nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tohto bodu.
 2. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že zakúpením produktu nedochádza k prevodu osobnostných ani majetkových práv autora produktu.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný produkt a tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä email). Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), emailová adresa prípadne telefónne číslo
 5. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na vyššie uvedenú poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v online režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v Záväznej objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu.
 6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou produktov vrátane ich ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania produktu Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v osobitnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie produktu.
 7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 8. Kupujúci si môže pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného emailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ. Kupujúci sa môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky alebo služieb Predávajúceho.
 9. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke.
 11. Predávajúceho je možné kontaktovať na telefónnom čísle 0915 315 946 alebo cez email info@programko.sk.
 12. Kontakt na Predávajúceho: JK academy s. r. o., so sídlom Jagned 1181/43 900 81 Šenkvice, IČO: 55840736 v zastúpení Ján Kožuško, tel.č. 0917 394 051.
 13. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 08.12.2023.