Java 2 | Programovanie v jazyku Java

pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Absolvent kurzu Java 2 si rozšíri svoje vedomosti v oblasti programovacieho jazyka Java. Tento kurz plynule nadväzuje na kurz Java 1 a preto je dobré, ak účastník kurz Java 1 absolvoval s nami alebo už má základné vedomosti z tohto jazyka. Na cvičeniach budeme pracovať s novými typmi cyklov, poliami a ukážeme si základné použitie kolekcií. Kurz Java 2 je primárne zameraný na riešenie úloh, precvičovanie vedomostí a ich praktické využívanie. Vďaka zábavným logickým a matematickým úlohám si účastník kurzu osvojí rôzne zručnosti pri používaní programovacieho jazyka Java.

Trvanie kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne

Cena kurzu

138 €

Určenie kurzu

pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Kapacita kurzu

4 žiaci

Programovací jazyk Java

Java je jeden z najrozšírenejších programovacích jazykov vo svete. Jeho využitie je veľmi široké a tvoria sa pomocou neho nielen malé aplikácie ale aj veľké komplexné systémy. Pomocou programovacieho jazyka Java je tiež možné tvoriť Android aplikácie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Java je príliš komplikovaný jazyk. Na cvičeniach si ale ukážeme, že Java je programovací jazyk vhodný na kurzy programovania aj pre začínajúcich programátorov, ktorí si potrebujú osvojiť základné princípy a pojmy zo sveta programovania.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz Java 2 určený

Kurz je určený pre absolventov kurzu Java1 alebo žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorí v Jave už programovali a ovládajú:

 • Výpisy a načítavanie hodnôt od používateľa
 • Premenná a jej typy
 • Práca s číslami
 • For-cyklus
 • Spájanie reťazcov a zvyšovanie/znižovanie hodnôt čísiel
 • Podmienky
 • Funkcie, parametre funkcie a návratové typy funkcie
 • Práca s reťazcami

Kurz Java2  pre študentov SŠ, VŠ a dospelých nájdete tu.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku Java je vhodné najmä pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl  s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky. Java je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na každej vysokej škole s IT zameraním.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály , ktoré vytvárajú naši lektori majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

 • Opakovanie základných pojmov – premenná, dátový typ, for-cyklus, podmienka, logické operátory, funkcia, parameter funkcie, návratová hodnota funkcie
 • While-cyklus – syntax while-cyklu a jeho využitie, rozdiel oproti for-cyklu
 • Polia – vytváranie, úprava a použitie polí, výhody a nevýhody polí
 • Náhodné čísla – generovanie náhodných čísiel v rôznych intervaloch a ich využitie v úlohách
 • Úvod do kolekcií
 • ArrayList – vytváranie, úprava a použitie ArrayListu, ukážka rozdielov voči poliam, využitie v praxi
 • HashMap – vytváranie, úprava a použitie HashMapy, využitie v praxi
 • Riešenie úloh na precvičenie jednotlivých oblastí

Absolvent kurzu Java 2 si rozšíri svoje vedomosti v oblasti programovacieho jazyka Java. Tento kurz plynule nadväzuje na kurz Java 1 a preto je dobré, ak účastník kurz Java 1 absolvoval s nami alebo už má základné vedomosti z tohto jazyka. Na cvičeniach budeme pracovať s novými typmi cyklov, poliami a ukážeme si základné použitie kolekcií. Kurz Java 2 je primárne zameraný na riešenie úloh, precvičovanie vedomostí a ich praktické využívanie. Vďaka zábavným logickým a matematickým úlohám si účastník kurzu osvojí rôzne zručnosti pri používaní programovacieho jazyka Java.

Učastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry a zložitejšie komponenty programovacieho jazyka Java.

 • vzdelávacie videá zamerané na prácu s jazykom Java, v prípade že sa chceš naučiť ešte viac mimo spoločných cvičení.
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
 • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Java

Andrea Jonásová

Programátorka a lektorka programovania.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Rudolf Starovský

Software developer a absolvent informatiky na FMFI UK v BA.

Pavol Goliaš

Softvérový inžinier a absolvent FEI STU v Bratislave.

Peter Halaš

Pracuje ako Java developer v spoločnosti Ohpen. Absolvent informatiky na FIIT STU.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Excel

Základy práce s programom MS Excel pre žiakov ZŠ.

Excel