Matematika

pre 5. ročník ZŠ

Obsah kurzu Matematika pre 5. ročník základných škôl je zameraný na učivo matematiky preberané v 5. ročníku základných škôl. Okrem toho je učivo rozšírené o látku, s ktorou majú žiaci najčastejšie problémy. Účastníci môžu taktiež navrhnúť extra príklady a učivo, ktoré ich zaujíma alebo sa mu potrebujú intenzívnejšie venovať.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 5. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 5. ročníka základných škôl. Kurzy matematiky pre žiakov iných ročníkov nájdete na tejto stránke.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Učivo preberané na hodinách žiaci zužitkujú na hodinách matematiky v škole, prípadne pri matematických súťažiach.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Práca s prirodzenými číslami
 • Rozklad čísla
 • Párne a nepárne čísla
 • Číselná os
 • Odhad
 • Zaokrúhľovanie
 • Rímske číslice
 • Tabuľky, diagramy, mapy a schémy
 • Telesá
 • Trojuholník a štvoruholník
 • Kružnica a kruh
 • Telesá z kociek
 • Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie – písomne, z pamäti, na kalkulačke
 • Stredová a osová súmernosť
 • Symetria
 • Násobenie a delenie prirodzených čísel
 • Násobenie a delene spamäti do 100 mimo oboru násobilky
 • Matematické operácie a zátvorky
 • Delenie so zvyškom
 • Delenie peňazí
 • Výpočet obvod a obsah
 • Meranie dĺžky úsečky
 • Premena jednotiek dĺžky

Náš kurz Matematika pre 5. ročník základných škôl je určený pre tých, ktorí sa potrebujú v matematike zlepšiť ale aj pre tých, ktorí sa chcú naučiť niečo navyše.

Prečo je dobré venovať sa matematike? Znalosti, ktoré žiak nadobudne v tejto oblasti využije v informatike, technických vedách, finančníctve, ekonómii alebo manažmente. Matematika rovnako rozširuje analytické a logické zručnosti.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet. Zároveň je potrebné mať prístup k programom MS Word a Skicár a vedieť ich ovládať aspoň na základnej úrovni.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Matematika

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch