Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.